so

Glazed gammon & whisky

24 Dec 2018

Microblog posting from 24 Dec 2018 at 11:21:11 +00:00.

Glazed gammon & whisky. For continuing amusement.

Photo thumbnail